1963

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 3/1963, str. 89, Kronika PTMA - Nowe Oddziały PTMA w 1962 r.

Jelenia Góra. - Jeszcze jeden Oddział Towarzystwa powstał na terenie naszych Ziem Zachodnich. Dotychczasowy członek Krakowskiego Oddziału p. mgr Marian Tumidalski, po przeniesieniu się do Jeleniej Góry, gdzie pracuje obecnie jako nauczyciel w szkole Rzemiosł Budowlanych, potrafił zainteresować astronomią szereg osób głównie ze środowiska nauczycielskiego. Tym sposobem Jeleniej Górze, słynącej z bogatego życia kulturalnego prowadzonego przez szereg klubów, przybyła jeszcze jedna placówka kulturalna. W zebraniu organizacyjnym Oddziału w dniu 5 maja 1962 r. wziął udział jako przedstawiciel Zarządu Głównego inż. A. Szafkowski - Prezes Oddziału Wrocławskiego PTMA, który obiecał kontynuację pomocy dla powstającego Oddziału. Na zebraniu wybrano władze Oddziału i ustalono program działalności. Prezesem został wybrany Mgr Marian Tumidalski, a ponadto w skład Zarządu weszli: Mgr Jadwiga Horodko, Anna Sas, Sabina Synkarczuk i Stanisława Woźniakowska.
Obecnie został przekazany do Jeleniej Góry teleskop zwierciadlany o średnicy 100 mm. Przy jego pomocy Oddział - mający swoją siedzibę w Klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego - rozpoczyna działalność popularyzatorską i obserwacyjną. Przy szkole Rzemiosł Budowlanych istnieje jednocześnie Szkolne Kółko Astronomiczne, które również korzysta z teleskopu.
Dąbrowa Górnicza. - Gęsto zaludniony teren Górnego śląska posiada z punktu widzenia działalności organizacyjnej swoje specyficzne właściwości. Odbijają się one na pracy naszych śląskich Oddziałów. Widział i odczuwał te kłopoty członek Katowickiego Oddziału PTMA, znany i ceniony obserwator p. Wacław Szymański. Taka też jest geneza powstania w Dąbrowie Górniczej nowego Oddziału PTMA. W dniu 7 grudnia 1962 r. odbyło się w Domu Kultury Zagłębia zebranie organizacyjne. Jako przedstawiciel Zarządu Głównego wziął w nim udział kier. d/s popularyzacji i nauki PTMA p. Andrzej Słowik, który wygłosił odczyt "Gwiazdy zmienne źródłem wiadomości o Wszechświecie". Inicjator powstania nowego Oddziału, p. Szymański, w bardzo przyjemny sposób omówił cele miłośniczej działalności, a kolejni dyskutanci nakreślili w swoich wypowiedziach formy pracy swojego Oddziału. Postanowiono nawiązać bliski kontakt ze szkołami, zmierzając do zainteresowania młodzieży astronomią. Z zasadniczym postulatem zwrócili się dyskutanci do Redakcji Uranii jednomyślnie stwierdzając, że dla przeciętnego amatora wiele artykułów i notatek w piśmie jest zbyt specjalistycznych i trudnych. W ich miejsce czytelnicy chcą widzieć wiedzę połączoną z rozrywką - wiedzę o kosmosie podaną w atrakcyjnej i przystępnej formie. Zebrani na zakończenie wybrali władze Oddziału. Prezesem został wybrany p. Wacław Szymański, a w skład Zarządu weszli: prof. W. Bargiel, p. Z. Piaskowska, p. M. Równiak oraz dr J. Serwin.
A. S.

Urania 3/1963, str. 89-92, Kronika PTMA - Ogólnopolskie seminarium astronomiczne w Toruniu

Współpraca PTMA z Ministerstwem Kultury i Sztuki na polu popularyzacji astronomii w Domach Kultury wkroczyła obecnie w nowy etap. W dniach 2 i 3 grudnia 1962 r. odbyło się w Toruniu seminarium dla instruktorów klubów miłośników astronomii przy Powiatowych Domach Kultury. Seminarium zostało zorganizowane wspólnie przez MKiS oraz PTMA, które były reprezentowane przez dyr. F. Jakubowskiego i prof. dr Eugeniusza Rybkę. W Toruniu spotkali się przedstawiciele dwudziestu Domów Kultury, wyposażonych przez Ministerstwo w sprzęt obserwacyjny. Celem seminarium było wskazanie na możliwości amatorskie w dziedzinie astronomii. Zagadnieniu temu poświęcił swój referat prof. dr E. Rybka, w którego rękach spoczywało merytoryczne kierownictwo seminarium. Omawiając aktualne problemy astronomii podkreślił on istotę amatorskiej działalności i realnie istniejące możliwości uzyskania przez amatorów poważnych wyników w swojej pracy. Historia astronomii zna wiele przykładów dokonywania poważnych odkryć przez astronomów-amatorów. Kluby miłośników astronomii powinny zająć się propagandą tych osiągnięć - powinny być placówkami kształtującymi świadomość współczesnego człowieka.
Seminarium rozpoczęło się od zwiedzenia Obserwatorium UMK w Piwnicach pod Toruniem, udostępnionego dzięki uprzejmości jego dyrektora prof. dr Wilhelminy Iwanowskiej. Oczywistą atrakcją dla wszystkich stal się największy polski teleskop Schmidta o średnicy zwierciadła 90 cm. Szeroką skalę jego możliwości przedstawił dr A. Woszczyk. Zachwyt zwiedzających wzbudziła doskonała automatyka obsługi instrumentu, którą wykonawca - zakłady Zeissa - doprowadziły prawie do perfekcji. Uczestnicy seminarium obejrzeli ponadto słynny astrograf Drapera, którego historię opowiedział dr A. Stawikowski oraz zapoznali się z bogatym wyposażeniem radioastronomicznym przedstawionym przez dra S. Gorgolewskiego. Zwiedzanie uzupełniło zapoznanie się z pracowniami obserwatorium, gdzie dokonuje się opracowań obserwacji fotograficznych i spektroskopowych. Po tym tak bardzo gościnnym przyjęciu , pełni astronomicznych wrażeń, uczestnicy seminarium rozpoczęli w Dzielnicowym Domu Kultury Toruń - Podgórz dwudniowe obrady.
Pierwszy dzień poświęcony był formom działalności popularyzatorskiej klubów. Inaugurujący referat inż. A. Rybarskiego (Warszawa) miał na celu podanie ogólnych wiadomości o budowie instrumentów astronomicznych oraz wskazanie na amatorskie możliwości w dziedzinie samodzielnego wykonywania instrumentów. Sprawom związanym z wykorzystaniem instrumentów został poświęcony kolejny referat, wygłoszony przez mgra A. Lisickiego (Toruń), który omówił tematykę i metodykę pokazu astronomicznego. O innych formach działalności klubu oraz metodyce działalności i pomocach w pracy instruktora mówił następny referat M. Mazura (Kraków).
Drugi dzień seminarium poświęcony był amatorskim możliwościom w dziedzinie obserwacyjnej astronomii. Po wprowadzającym referacie prof. dra E. Rybki uczestnicy seminarium zapoznali się z metodyką podstawowych obserwacji astronomicznych. W trzech referatach wygłoszonych przez mgra A. Biskupskiego (Łódź), M. Mazura (Kraków) i A. Słowika (Kraków) zostały omówione ogólne zasady prowadzenia obserwacji z szerszym uwzględnieniem obserwacji gwiazd zmiennych i Słońca. Obecnie przy rozszerzonym poważnie zakresie prac astronomicznych współpraca astronomów zawodowych i amatorów jest wręcz konieczna. Już niewielki instrument - poczynając od lornetki - pozwala na prowadzenie obserwacji o realnych wartościach naukowych. Bardzo bogaty program seminarium zakończyła dyskusja na tematy robocze, gdzie przedstawiciele poszczególnych Domów Kultury mówili o swoich osiągnięciach i kłopotach. Dyskusja wykazała, że podjęta akcja jest bardzo celowa. przyczyniając się z jednej strony do szerszej popularyzacji zagadnień kosmicznych, z drugiej rozszerzając zakres działalności Domów Kultury. Przykładem może służyć PDK w Szczecinku, gdzie energia p. Adama Giedrysa wspomagana przez miejscowy Wydział Kultury daje w wyniku coraz lepsze rezultaty. Takiej współpracy można życzyć wszystkim nowym placówkom.
Seminarium spełniło swój cel. Na powodzenie tej imprezy złożył się tak wysiłek Ministerstwa Kultury jak i PTMA reprezentowanego przez przedstawicieli 6 Oddziałów. Podkreślić należy szczególną pomoc Oddziału Toruńskiego, z prezesem dr A. Woszczykiem. Oddział ten, pozbawiony lokalu, nie mogąc doczekać się realizacji obietnic ze strony Miejskich Władz, jest mimo to bardzo czynny, a współudział w organizacji Seminarium poważnie przyczynił się do jego powodzenia. Szczególne podziękowania należą się za wspaniałą ekspozycję literatury astronomicznej przygotowaną przez członków Oddziału, uzupełnioną pozycjami ze zbiorów prywatnych, jako że biblioteka Oddziału jest "tymczasowo' złożona w skrzyniach, czekając na obiecany przydział lokalu. Przykro jest, że miasto Kopernika nie potrafi zdobyć się na pomoc dla ludzi, którzy tak czynnie realizują ideę wielkiego polskiego astronoma.
Seminarium rozpoczęło nowy etap współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki i PTMA. Dotychczasowe doświadczenia i wyniki seminarium stanowią materiał do dalszej działalności. Już obecnie można powiedzieć, że Towarzystwo posiada w Ministerstwie wspaniałego partnera w swojej popularyzatorskiej działalności. Jednak powoływane do działania placówki nie mogą być pozostawione samym sobie. Do czasu wykrystalizowania się w nich zwartych kolektywów miłośników astronomii konieczna jest pomoc Towarzystwa, w formie patronatów ze strony najbliższych terenowo Oddziałów. Obecnie wyposażenie instrumentalne posiadają Powiatowe Domy Kultury w Łomży, Biłgoraju, Białej Podlaskiej, Dzierżoniowie, Gdańsku-Oruni, Iławie, Kolbuszowej, Kozienicach, Myślenicach, Oleśnie, Piotrkowie Trybunalskim, Słubicach, Słupsku, Szczecinku, Środzie Wielkopolskiej, Sztumie, Toruniu, Wadowicach, Żaganiu i w Żorach.
A. S.

Urania 4/1963, str. 123, Kronika PTMA - Komunikat dla obserwatorów

Amatorzy obserwacji mogą - również w roku bieżącym - wziąć udział w tradycyjnym turnusie szkoleniowo-obserwacyjnym organizowanym przez Administrację Zarz. Gł. PTMA na Turbaczu w Gorcach. Przewiduje się 2-tyg. turnus dla obserwatorów początkujących w okresie od 29 lipca - 11 sierpnia br. oraz turnus dla obserwatorów zaawansowanych wg skierowań przez Sekcje Obserwacyjne. Orientacyjny koszt pobytu w luksusowym schronisku PTTK wraz z wyżywieniem- wynosi około 600.- zł.
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Administracja PTMA Kraków, ul. Solskiego 30/8. Z uwagi na konieczność zarezerwowania miejsc w schronisku - odpowiednio do ilości uczestników - prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w terminie do 30 kwietnia br. Ilość miejsc ograniczona.

Urania 5/1963, str. 148, Kronika PTMA - Biuletyn Informacyjny

Administracja Zarz. Gł. PTMA przystąpiła do wydawania stałego "Biuletynu Informacyjnego" przeznaczonego do użytku obserwatorów. Biuletyn oparty głównie na komunikatach Centrali Telegramów Astronomicznych IAU w Kopenhadze - zawiera najnowsze informacje o ciekawych obiektach obserwacyjnych (komety, gwiazdy Nowe itp.), umożliwia podjęcie obserwacji we właściwym momencie. Odbiorcami Biuletynu są aktualnie prowadzący obserwacje członkowie Towarzystwa, wytypowani przez oddziałowe Sekcje Obserwacyjne.
A. S.

Urania 5/1963, str. 148-149, Kronika PTMA - "Ogród kosmiczny" powstaje w Krakowie

Na Walnym Zebraniu krakowskiego Oddziału PTMA w roku 1962 została powołana na wniosek kol. M. Mazura - Komisja organizacyjna Ludowego Obserwatorium i Planetarium w Krakowie. Komisja - pod energicznym przewodnictwem kol. inż. St. Lubertowicza - po szczegółowym przeanalizowaniu szeregu możliwości lokalizacyjnych, uznała za najbardziej odpowiednie dla przyszłego obiektu, wzgórze na Krzemionkach z poaustriackim fortem o kubaturze ca 4.000 m3 (30 izb).
Wobec przychylnego stanowiska władz administracyjnych, konserwatorskich i urbanistycznych - Komisja prowadzi obecnie prace przygotowawcze do przejęcia i odpowiedniej adaptacji obiektu. Akcja oparta będzie całkowicie na funduszach pozabudżetowych; w znacznym stopniu na działalności społecznej . M.in. Politechnika Krakowska wykonała już w czynie społecznym inwentaryzację fortu wraz z otoczeniem i przystępuje do opracowania dokumentacji. Konserwator miejski zapewnił znaczne fundusze w ramach zagospodarowywania obiektów uznanych za zabytki architektury.Równocześnie Oddział PTMA prowadzi tam systematyczne obserwacje nieba (M. Mazur i A. Słowik) celem zbadania warunków obserwacyjnych, które okazują się nadspodziewanie dobre dzięki położeniu fortu na południowym brzegu miasta, wysoko nad światłami i dymami miejskimi oraz oparami Wisły. Z tego powodu oraz dla celów propagandowych, Oddział organizuje już na Krzemionkach publiczne pokazy nieba, jako zaczątek pracy przyszłego "Ogrodu kosmicznego", w skład którego wejdzie obserwatorium, małe planetarium, siedziba PTMA i PTAstronautycznego, pracownie naukowo-dydaktyczne, "ogródki" tematyczne z odpowiednimi modelami itp.
(M. M.)

Urania 6/1963, str. 179, Kronika PTMA

Wobec trudności redakcyjnych spowodowanych wyjazdem za granicę Naczelnego Redaktora Uranii dr A. Wróblewskiego i Sekretarza Redakcji dr G. Sitarskiego, numer majowy i czerwcowy naszego miesięcznika redagowało w czynie społecznym 5-cio osobowe Kolegium Redakcyjne. Od numeru lipcowego redakcję Uranii przejmują ponownie dr A. Wróblewski i dr G. Sitarski przy równoczesnym rozszerzeniu składu Rady Redakcyjnej.

Urania 6/1963, str. 179, Kronika PTMA - Akcja: zaćmienie Księżyca

W pierwszej połowie nocy 6/7 lipca br. nastąpi częściowe zaćmienie Księżyca, widoczne także w Polsce. Początek częściowego zaćmienia o godz. 21 min. 33 (czas środkowo-europejski), największa faza o godz. 23 min. 03 (tarcza Księżyca zanurzona do 0.7 swej średnicy w cieniu Ziemi); wyjście z cienia o godz. 24 min. 33.
Biuro Zarządu Gł. PTMA i Redakcja Uranii komunikują wstępnie o tym zjawisku naszym Czytelnikom już w tym numerze Uranii, inicjując przeprowadzenie "akcji zaćmieniowej" przez Oddziały i poszczególnych Członków PTMA na terenie całego Kraju. Dogodne godziny oraz okres wakacyjny pozwalają wykorzystać to zjawisko dla przeprowadzenia masowych pokazów z odpowiednimi prelekcjami zwłaszcza w ośrodkach wczasowych, na letnich koloniach i obozach. Informacje, porady i ewentualną pomoc udzieli Biuro Zarządu Gł. PTMA. Natomiast dla posiadaczy lunetek i teleskopów podamy w lipcowym numerze Uranii instrukcję obserwacyjną z mapą Księżyca, celem przeprowadzenia dokładnych obserwacji zjawiska. Apelujemy do wszystkich Członków PTMA, aby wzięli czynny udział w tej akcji, której efektem będzie dobra popularyzacja astronomii i dobra propaganda naszego Towarzystwa.

Urania 6/1963, str. 179, Kronika PTMA - Konkurs fotograficzny

Zarząd Gł. PTMA i Redakcja Uranii ogłaszają nieustający konkurs fotograficzny, obejmujący tematem wszystko, co jest związane z astronomią i astronautyką, z zawodową pracą astronomów i życiem naszego Towarzystwa. Celem konkursu jest ukazanie rodzimej działalności astronomicznej, spopularyzowanie i udokumentowanie własnych na tym polu osiągnięć . Oczywiście - chodzi nam także o ukazanie własnego, bogatego materiału ilustracyjnego do Uranii.
Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący. Format powiększeń minimalny 13 X 18 cm, maksymalny 30 X 40 cm, na papierze błyszczącym. Nadsyłane fotogramy oceniane będą co kwarta! (kwiecień, lipiec, październik, styczeń) przez jury, składające się z przedstawicieli Zarządu Gł. PTMA, Redakcji Uranii i Krak. Towarzystwa Fotograficznego. Nagrodzone prace będą zamieszczane w Uranii i honorowane wg obowiązujących stawek autorskich.
Fotogramy należy przesyłać na adres: Zarząd Gł. PTMA, Kraków, ul. Solskiego 30/8.

Urania 9/1963, str. 242, Kronika PTMA - Turnus obserwacyjny na Turbaczu

Już po raz piąty z kolei obserwatorzy - członkowie naszego Towarzystwa mieli możność spędzić swoje wakacyjne urlopy przy instrumentach, prowadząc obserwacje na szczycie Turbacza w Gorcach. W dniach 2-16 sierpnia br. został tam przeprowadzony turnus szkoleniowy. Turnus został zorganizowany przez Biuro Zarządu Gł. PTMA przy udziale Sekcji Obserwacyjnej Oddziału Krakowskiego, która przygotowała program szkolenia. Kierujący Sekcją Andrzej Słowik oprowadził również turnus, w którym udział wzięło 13 przedstawicieli 7 Oddziałów PTMA, a to: kmdr Stanisław Krzywoblocki (Gdynia), Kazimierz Szatanik i Antoni Winiarski (Katowice), Andrzej Augustynek, Piotr Flin i mgr Teresa Lubowiecka (Kraków), Andrzej Rawicz (Oświęcim), inż. Jerzy Ułanowicz (Ostrowiec), inż. Kazimierowski (Poznań) oraz Lucyna Adamiak, Aniela Dmochowska, Janina Timofiejew (Toruń). Po przybyciu na szczyt Turbacza i zakwaterowaniu w luksusowym schronisku PTTK, ekipa przystąpiła niezwłocznie do rozpakowania instrumentów (dwóch refraktorów Zeissa (/) 11 cm, refraktora Busch (/) 6 cm, szukacza Ikarnet Binar Sarnet 25X100 oraz teleskopu syst. Maksutowa produkcji PZO) by następnego dnia rozpocząć obserwacje. Orientacja na niebie, posługiwanie się instrumentami, te proste na pozór zagadnienia stanowią podstawę umiejętności obserwatora - od tego też rozpoczęli naukę uczestnicy turnusu.
Amatorskie możliwości w dziedzinie obserwacji astronomicznych są dość znaczne. Program kursu przewidywał naukę obserwacji gwiazd zmiennych, Słońca, meteorów, jak również inne formy obserwacji. Znaczna różnorodność zainteresowań i posiadanych przez uczestników wiadomości, jak też rozpiętość wieku (od 14 do 68 lat) sprawiły, że koniecznym stało się prowadzenie turnusu niejako wielotorowo. W ten sposób, obok podstawowych obserwacji gwiazd zmiennych, uczestnicy mieli możność wykorzystania instrumentów wg własnego uznania. Dzienny program szkoleni,a obejmował seminarium poświęcone tematyce obserwacyjnej, przygotowanie do nocnych obserwacji, a następnie ich opracowanie. Z zapadnięciem zmroku rozpoczynała się dla obserwatorów pracowita noc - ogółem w ciągu 7 pogodnych nocy spędzili oni przy instrumentach ponad 50 godz. nie licząc dziennych obserwacji Słońca. Pochmurne wieczory obserwatorzy gwiazd zmiennych wykorzystywali na treningi obserwacyjne przy pomocy variabiliurn - przyrządu imitującego wygląd nieba gwiezdnego.
Chociaż turnus posiadał charakter szkoleniowy osiągnięto również konkretne wyniki naukowe będące obecnie w trakcie ostatecznego opracowania. Na osobne podkreślenie zasługuje wielka praca popularyzatorską jaką wykonali uczestnicy turnusu wśród turystów przebywających w schronisku. Ogółem w pokazach nieba i dyskusjach wzięło udział ponad 500 osób. Realizując program szkolenia nasi obserwatorzy znaleźli jeszcze dość czasu by zapoznać się z pięknem tego rejonu kraju jakim są Gorce. Liczne wycieczki i spacery, wspaniale powietrze i górska sceneria stworzyły wyśmienite warunki do odpoczynku. Opuszczając Turbacz uczestnicy turnusu serdecznie dziękowali personelowi schroniska z kierownikiem mgr Bolesławem Plebanem za gościnne przyjęcie i stworzenie atmosfery, w której dobrze się pracowało. Tą drogą jeszcze raz dziękujemy i... do zobaczenia w przyszłym roku na Turbaczu.
Andrzej Słowik

Urania 9/1963, str. 277-278, Kronika PTMA - Kopernikowskie rocznice

W roku 1963 zbiegły się dwie rocznice - 490 urodzin i 420 śmierci wielkiego astronoma - Mikołaja Kopernika. Z okazji tych rocznic Oddział PTMA w Ostrowcu przeprowadził w maju br. akcję upowszechnienia w społeczeństwie znaczenia nauki Kopernika, która niosła ludziom nie tylko prawdę o budowie Wszechświata, ale i wskazywała na pozycję człowieka w Kosmosie, środkiem do tej akcji były: zamieszczone w prasie artykuły, wygłoszone przez radiowęzeł huty i miasta pogadanki "Mikołaj Kopernik - życie i dzieło" oraz urządzony w świetlicy Zakładowego Domu Kultury Kącik poświęcony upamiętnieniu tych rocznic, jak również wygłoszona pogadanka dla członków tutejszego Oddziału.
J. Ułanowicz - PTMA Ostrowiec

W 490 rocznicę urodzin M. Kopernika Zarząd Oddziału PTMA w Białej Podlaskiej zorganizował wieczornicę, na którą złoży l się odczyt "O życiu i twórczości Kopernika" wygłoszony przez prezesa oddziału T. Kaczmarka. Następnie zostały wyświetlone filmy "Mikołaj Kopernik", "Ruchy Ziemi", "Nasz układ planetarny", po czym zebrani mieli możność obejrzenia wystawy zorganizowanej przez miejscowy Oddział i Bibliotekę Powiatową. Wystawa obrazowała życie i twórczość M. Kopernika i trwała przez tydzień. Wieczornica odbyła się w sali Komitetu Pow. PZPR w Białej Podlaskiej. Wieczornicę tę prowadził członek zarządu ob. Piotr Białous.
PTMA - Biała Podlaska

Urania 12/1963, str. 342-344, Kronika PTMA

Otwarcie Stacji Astronomicznej Oddziału PTMA w Opolu

W dniu 21 września br. została otwarta Stacja Obserwacyjna Opolskiego Oddziału PTMA mieszcząca się na tarasie Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich l. Otwarcie Stacji nastąpiło przy udziale przedstawiciela WKSFOS, zainteresowanych władz miejscowych, przedstawiciela Zarządu Głównego PTMA Andrzeja Słowika oraz Zarządu Oddziału z prezesem inż. Edwardem Pospiszylem.
Budowa Stacji Obserwacyjnej polegająca na przebudowie starej nieodpowiedniej kopuły i wyposażenie Stacji zostało dokonane dzięki dotacjom Wojewódzkiego Komitetu SFOS w Opolu.
Nowa kopula, o średnicy 270 cm, o szkielecie drewnianym, pokryta blachą ocynkowaną, spoczywa na trzech rolkach, na pierścieniu stalowym o średnicy 236 cm. Napęd kopuły jest ręczny za pomocą dwóch korbek na osiach rolek. Waga kopuły ok. 350 kg. Szczelinę obserwacyjną o szerokości 70 cm zakrywa się zasłoną blaszaną, przesuwaną wzdłuż szczeliny przy użyciu napędu linkowego z dwoma przeciwległymi korbami. Uszczelnienie między kopulą a podstawą zostało wykonane za pomocą pasa gumy na płótnie szerokości 15 cm.
W kopule został umieszczony teleskop w układzie Newtona, ze zwierciadłem parabolicznym o średnicy 250 mm i ogniskowej - 1520 mm o montażu paralaktycznym, wykonanym przez członka Oddziału kol J. Łabanowskiego z Ozimka. Teleskop wyp05ażony jest w oświetlacze z żaróweczkami 3,5 V, skale dla odczytywania i nastawiania kątów deklinacji i rektascensji. Korpus oraz łoże tubusa wykonane są ze stopu aluminiowego. Ponadto Stację wyposażono w przenośny teleskop systemu. Maksutowa, typ T 50 X 70 produkcji P. Z. O.
Kierownikiem Stacji jest długoletni członek PTMA kol. Stefan Sosnowski. Program działalności Stacji obejmuje organizowanie pokazów nieba szczególnie dla młodzieży Szkól Licealnych i Studium Nauczycielskiego oraz działalność obserwacyjną prowadzoną przez obserwatorów PTMA. Organizowanie pokazów nieba i umożliwienie osobistego, doświadczalnego sprawdzenia i rozszerzenia swoich wiadomości, jest warunkiem popularyzacji zagadnień astronomicznych wśród dorosłych i młodzieży, jak również pozyskania nowych członków dla PTMA.
Dzięki posiadanej Stacji Obserwacyjnej Oddział Opolski uzyskał warunki odpowiedniego rozwoju.
Edward Pospiszyl - Opole

Nowa siedziba Oddziału PTMA we Fromborku

Zarząd Oddziału PTMA we Fromborku od dłuższego czasu czynił starania o remont zabytkowej Wieży Wodociągowej i zlokalizowanie tam swojej siedziby. W październiku br. odbyło się techniczne przejęcie przez Oddział odremontowanej wieży, z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - mgr L. Czubiela, oraz przedstawiciela MKiS - mgr E. Łaszczyńskiej. Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych, na szczycie wieży otwarta zostanie Stacja Obserwacyjna.
Andrzej Słowik

Klub KOSMOS w Krakowie

Zmierzając do uatrakcyjnienia form działalności oraz dalszego ożywienia życia towarzyskiego, Krakowski Oddział PTMA uruchomił w swojej sali odczytowej - Klub pod nazwą KOSMOS, do użytku członków PTMA i Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Wyposażenie Klubu oraz jego działalność opiera się na społecznej pracy członków Oddziału.
Otwarcia Klubu dokonał w dniu 4 listopada br. prof. dr Eugeniusz Rybka. Licznie zebrani członkowie Oddziału oglądnęli film "Mars jest blisko", a następnie długo rozmawiali i dyskutowali - przy czarnej kawie - na temat form działalności Klubu.
Obecnie Klub jest czynny trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki - w godz. od 17-21. Atrakcją poniedziałkowych posiedzeń Klubu są imprezy w rodzaju projekcji filmowych, wieczorów autorskich i spotkań czy też prelekcji poświęconych aktualnym zagadnieniom, środy natomiast przeznaczone są na imprezy ściśle młodzieżowe, organizowane w porozumieniu z władzami szkolnymi.
Andrzej Słowik