1937

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 3/1937, str. 50, Sprawy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii

W dniu 22 lutego 1937 odbyło się w Warszawie X Walne Zebranie Delegatów Polskiego T-wa Przyjaciół Astronomii, na którym przedstawiono sprawozdania z działalności. Zarządu Centralnego oraz poszczególnych oddziałów T-wa. Do nowego Zarządu Centralnego zostali wybrani na prezesa -- prof. M. Kamieński, na członków Zarządu: prof. P. Chomicz, Dr J. Gadomski, Dr M. Łobanow, Dr L. Orkisz i Dr E. Stenz. Do Komisji Rewizyjnej:. prof. K. Dembowski, inż. S. Lipiński, Inż. W. Nowiński, inż. Szuk de Szulcer. Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdań Zarządu Centralnego i Oddziałów PTPA.

Urania 3/1937, str. 50, Sprawozdanie Zarządu Centralnego P. T. P. A. za rok 1936

Zarząd Centralny PTPA, wybrany na Zebraniu Delegatów dn. 4 marca 1936 r. działał w składzie następującym: prezes prof. M. Kamieński, vice-prezes - Dr J. Gadomski, redaktor Uranii - prof. Dr E. Rybka, sekretarz - W. Sulikowski, skarbnik - Dr M. Łobanow, czł. Zarządu - Dr. L. Orkisz. Komisję Rewizyjną stanowili: Dr E. Stenz, K. Dembowski, Inż. Lipiński i Inż. Nowiński.
Zarząd z ubolewaniem stwierdza zmniejszenie się zainteresowania T-wem wśród członków oraz zmniejszanie się ich liczby, mimo wznowienia „Uranii".
Stwierdza również brak zainteresowania popularyzacją astronomii na terenie Wilna i Krakowa.
Mimo nie sprzyjających warunków Zarząd Centralny czynił starania o uzyskanie subwencji na cele wydawnicze. Narazie zaś „Urania" była wy" dawana z funduszów własnych, przy czym plan wydawniczy został w całości wykonany dzięki energii redaktora, prof. Dra E . Rybki. Redaktor "Uranii" wystąpił również do Ministerstwa W. R. i O . P. z prośbą o poparcie wydawnictwa przez wydanie okólnika, polecającego szkołom prenumeratę "Uranii".
Dążąc do uzyskania większego lokalu dla T-wa, co pozwoliłoby rozwinąć skuteczniejszą akcję popularyzacyjną, prezes prof. M. Kamieński i vice-prezes Dr J. Gadomski nawiązali kontakt z dyrekcją Muzeum Przemysłu i Techniki w Warszawie. Muzeum to ma wybudować nowy gmach własny na prawym brzegu Wisły, zaopatrzony w kopułę obserwacyjną. Jest nadzieja, że T-wo uzyska w tym gmachu odpowiedni lokal. Zarząd rozpatrywał również sprawę przeniesienia i uruchomienia obserwatorium im. Jędrzejewicza, na który to cel Zarząd m. st. Warszawy obiecał wyasygnować ze swej strony kwotę 3000 zł.

Urania 3/1937, str. 50-51, Sprawozdanie Oddziału Częstochowskiego P. T. P. A. za rok 1936

Oddział Częstochowski PTPA liczył przy końcu roku sprawozdawczego 41 członków. Zarząd odbył 6 zebrań, na których rozpatrywał sprawy popularyzacji astronomii oraz potrzeby obserwatorium. Frekwencja zwiedzających obserwatorium ucierpiała z powodu choroby p. S. Słobodziana, asystenta obs., wyniosła jednak ponad 500 osób. W budynku przerobiono kosztem 200 zł. sposób otwierania kopuły, oraz zainstalowano zegar słoneczny.
Troską Zarządu jest projekt urządzenia obserwatorium w Zaciszu, w odl. 2 km. od Częstochowy. Oddział rozporządza już placem, ofiarowanym na ten cel, oraz 30 cm. teleskopem altazymutem, przekazanym miastu przez ks. B. Metlera. Duże trudności miał Zarząd z organizacją odczytów ze względu na brak odpowiednich prelegentów.
Dnia 18 lutego 1937 odbyło się doroczne Walne Zebranie Oddziału, na którym wybrano zarząd w składzie następującym: prezes - dyr. W. Płodowski, vice-prezes J. Dziuba, sekretarz - ks. B. Metler, skarbnik - prof. J. Augulewicz, czł. Zarządu: Ks. M. Ratuszny, p. J. Schlejcherowa, prof. S. Słobodzian, Komisja Rew.: p. R. Jarmulowicz, O. M. Paszkiewicz, Ks. W. Mondry.

Urania 3/1937, str. 51, Sprawozdanie Oddziału Lwowskiego P. T. P. A. za rok 1936

Zarząd Oddziału Lwowskiego, wybrany dn. 18 I. 1936, pełnił swe czynności w składzie nast.: prezes - sen. W. hr. Gołuchowski, kurator naukowy - prof. dr E. Rybka, sekretarze - Dr. Mergentaler i prof. M. Wojtowicz, skarbnik - p. W. Szpunar, bibliotekarze - p. J. Fabrowski i p. T. Mykictka, kierownik Koła Młodzieży - p. J. Huppert.
Zarząd odbył 8 posiedzeń. Wysłano 15 pism i 700 zawiadomień, otrzymano pism 10.
W roku sprawozdawczym urządzono 7 posiedzeń dyskusyjnych z następującymi odczytami:
1) 5 II 1936 - M. Wojtowicz: Wpływ promieniowania słonecznego na zjawiska meteorologiczne,
2) 28 III - prof. Dr E. Rybka: Geneza gwiazd podwójnych,
3) 25 IV - M. Wojtowicz: Problemy techniczne i matematyczne komunikacji międzyplanetarnej,
4) 23 V - A. Wojtowiczowa: Możliwości życia na planetach,
5) 22 X - prof. Dr E. Rybka: Wrażenia z wyprawy na całkowite zaćmienie Słońca w czerwcu 1936 r.,
6) 28 XI - M. Wojtowicz: Własności fizyczne mgławic nieregularnych,
7) 12 XII - Dr J. Mergentaler: Rembrandt i gwiazdy (wrażenia z pobytu w Holandii).
Biblioteka Oddziału abonowała nast. pisma: Die Himmelswelt, Die Sterne, L'Astronomie oraz Journal of the R. A. S. of Canada. Nadto członkowie mogli korzystać z biblioteki Obs. Astr. U . J. K. Biblioteka Oddziału liczy 51 pozycji w ciągu roku spr. przybyło 13 (w tym 6 książek ofiarowanych).
Oddział liczy obecnie 58 członków, w tym 1 dożywotniego. W ciągu roku spr. przybyło 8, ubył 1.

Urania 3/1937, str. 51-52, Sprawozdanie Oddziału Poznańskiego P. T. P. A. za rok 1936

Wybrany w dn. 19 I 1936 Zarząd Oddziału ukonstytuował się jak nast.: prezes - prof. Dr J. Witkowski, vice-prezes - Dr J. Pagaczewski, sekretarz - p. K. Dux, skarbnik - inż. Tukatsch, bibliotekarz - p. Juszczak, czł. Zarz. - inż. Sz. Jeleński, p. T. Czekański i p. A. Kwiek.
Zarząd odbył w ciągu roku spr. 3 posiedzenia.
Na 3 posiedzeniach naukowych zostały wygłoszone nast. referaty:
1) Prof. Dr J. Witkowski: Zaćmienia Słońca,
2) Dr F. Koebcke: Arytmometry w astronomii,
3) Prof. W. Smosarski: Warstwowa struktura atmofery.
Nadto odbyły się 3 zebrania Koła Młodzieży oraz 2 pokazy nieba w Obs. Astron.
Zarząd wysłał 7 komunikatów, zawierających wiadomości o nowościach astronomicznych. Dla propagandy T~wa Zarząd umieścił przy jednej z najruchliwszych ulic miasta gablotkę, zawierającą artykuły popularne i komunikaty astronomiczne. Sukcesem Oddziału było zatwierdzenie przez Min. W. R. i O. P. ruchomej mapki nieba i uznania jej za pomoc szkolną.
Do biblioteki przybyło 21 dzieł. Wypożyczono 41.
Członków liczy Oddz. Pozn. 30, w ciągu roku spr. przybyło 6.

Urania 3/1937, str. 52, Sprawozdanie Oddziału Warszawskiego P. T. P. A. za rok 1936

Wybrany w dn. 28 II 1936 Zarząd Oddz. Warsz. ukonstytuował się następująco: prezes - p. M. Białęcki, vice-prezes - Dr M. Łobanow, sekretarz - p. W. Sulikowski, skarbnik - Inż. E. Szawdyn, bibliotekarz - p. Z. Ożarowski, kier. sekcji odczytowej - Dr M. Łobanow, kierownik Dostrzegalni - Inż. Nowiński, czł. Zarządu: Prof. P. Chomicz, Ini. B. Rafalski. Kom. Rewizyjna: Dr Z. Rotszainowa i R. Rapacki., Wobec wysokiego czynszu za lokal zajmowany przy ul. Chmielnej 88, Zarząd zdecydował się przenieść siedzibę Oddziału do Obs. Astr. U. J. P. gdzie dyr. prof. M. Kamieński użyczył pokoju i szaf do książek oraz zezwolił korzystać z jednego z pawilonów, w którym jest zainstalowany refraktor Cook'a o średnicy 130 mm, osadzony równikowo z mechanizmem zegarowym. Zmiana siedziby. zdaniem Zarządu, wpłynie na większe zainteresowanie się publiczności zjawiskami astronomicznymi oraz ułatwi pokazy nieba i obserwacje.
W roku spr. odbyło się 7 posiedzeń z następującymi referatami:
1) 28 II 1936 - Dr M. Łobanow: Mgławice planetarne,
2) 27 III Z. Ożarowski: Mars w świetle badań nowoczesnych,
3) 24 IV - I. Ślusarczyk: Kształt i budowa Ziemi,
4) 12 VI - Dr M. Łobanow: Zaćmienie Słońca,
5) 22 X - Dr M. Łobanow: Jak mierzymy odległości we Wszechświecie.
Nadto w Kole Naukowym wygłoszono 22 V referat Dra Łobanowa.
Sztuczna promieniotwórczość wraz z kroniką astr. Dra J. Gadomskiego.
Pokazy nieba odbywały się dwa razy tygodniowo, biblioteka była czynna raz w tygodniu. W ciągu roku przybyło 5 tomów. Przeźroczy Oddział posiada 300 egz.
Członków Oddział liczy obecnie 100, z tego przybyło 8 w ciągu roku.