1936

Z Archiwum historyczne PTMA
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Urania 1/1936, Od Redakcji

Na podstawie decyzji Centralnego Zarządu Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji niżej podpisany objął ponownie obowiązki redaktora Uranji, wskutek czego druk niniejszego czasopisma przeniesiony został do Lwowa. Dzięki poparciu wydawnactwa na nowych zasadach organizacyjnych Uranja ukazywać się będzie regulamie 5 razy do roku (1.II, l.IV, l.VI, 1.X i 1.XI) w postaci zeszytów 20-stronicowych.
Pismo nasze, założone w 1922 r., jest jedynem popularnem czasopismem astronomicznem w Polsce. W dalszym ciągu swego istnienia zachowywać ono będzie kilkunastoletnią tradycję popularyzowania zdobyczy astronomji wśród najszerszych warstw naszego społeczeństwa, starając się w swych artykułach dawać wierny obraz nowoczesnych zagadnień astronomicznych w formie przystępnej dla miłośników astronomji w Polsce. Obok tego kontaktu z astronomją światową drugim naszym celem będzie wytworzenie łączności między polskiemi obserwatorjami i społeczeństwem polskiem przez informowanie go o rozwoju polskich placówek astronomicznych i o pracach w nich wykonywanych. Wreszcie trzeciem naszem dążeniem, jako organu P. T. P. A., będzie propaganda czynnej pracy astronomicznej wśród członków P. T. P. A. i innych miłośników pięknej nauki o ciałach niebieskich. We wszystkich tych kierunkach redakcja Uranji otrzymała obietnicę czynnej współpracy ze strony astronomów wszystkich polskich ośrodków naukowych.
Pragnęlibyśmy, by Uranja znalazła czytelników również wśród młodzieży szkół średnich i w jej żywych umysłach obudziła zainteresowanie wspaniałą nauką o wszechświecie, która nietylko wzbogaca umysły ciekawemi wiadomościami lecz ponadto przez swe rozległe horyzonty nas uszlachetnia.
Dr. Eugenjusz Rybka profesor astronomji U. J. K. we Lwowie
redaktor Uranji.

Urania 1/1936, Oddziały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji

Częstochowa. Al. N. Marji Panny 56. I Gimnazjum Państw. im. H. Sienkiewicza.
Lwów. Długosza 8. Instytut Astronomiczny U. J. K., Konto w P. K. O. 154.257.
Poznań. Słoneczna 36. Obserwatorjum Astronomiczne U. P., Konto w P. K. O. 209.187.
Warszawa. Al. Ujazdowska 6/h. Obserwatorjum Astronomiczne U. J. P., Konto w P. K. O. 5.885.

Urania 3/1936, str. 51-53, Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji. (Streszczenie sprawozdań za rok 1935).

Zarząd Centralny Skład Zarządu Centralnego w 1935 r.: prezes - prof. M. Kamieński, -członkowie zarządu: prof. F. Kępiński, inż. S. Lipiński, dr. Łobanow,dr. L. Orkisz i prof. E. Rybka. Główną troską Zarządu Centralnego było wznowienie wydawania Uranji, której redagowanie powierzono prof. E. Rybce, uchwalając równocześnie utworzenie osobnego Funduszu Wydawniczego.
Na Fundusz ten składa się: 50% składek członkowskich poszczególnych oddziałów P. T. P. A. oraz wpływy z prenumeraty, i ogłoszeń.
Uranja ukazuje się regularnie od 1 lutego 1936 r. jako miesięcznik. Prezes Zarządu Centralnego od początku ubiegłego roku zajmuje się sprawą przeniesienia obserwatorjum im. Jana Jędrzejewicza wraz z narzędziami z niekorzystnie położonego miejsca na dziedzińcu Szkoły im. Wawelberga i Rotwanda (ul. Mokotowska w Warszawie) na dogodny ze względów obserwacyjnych teren na Saskiej Kępie, należący do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Uruchomione obserwatorjum im. J. Jędrzejewicza, będące obecnie własnością Tow. Nauk. Warsz., będzie mogło w przyszłości służyć zarówno celom naukowo-badawczym jak i popularyzacyjnym.
Oddział Częstochowski.
Oddział liczył w końcu 1935 r. 27 członków. Dużem powodzeniem cieszyły się pokazy nieba, urządzane w obserwatorjum Oddziału na stokach Jasnej Góry. Obserwatorjum zwiedziło w ciągu roku około 1000 osób.
Oddział Lwowski.
Oddział liczył w końcu 1935 r. 51 członków rzeczywistych. Prezesem oddziału w r. 1935 był sen. W. hr. Gołuchowski, wybrany ponownie na prezesa również na r. 1936. Na zebraniach oddziału wygłoszono następujące odczyty i referaty: p. J. Huppert - o budowie tanich lunet miłośniczych; dr. J. Mergentaler - budowa teleskopów zwierciadłowych, - mgławice planetarne; prof. E. Rybka - rozmiary mgławic pozagalaktycznych; prof. S. Szczeniowski - teorja Milne'a rozszerzania się wszechświata; p. M. Wojtowicz - rola neutronów w budowie wnętrza gwiazd i ich promieniowaniu; dr. M. Zarycki - geneza nazw gwiazdozbiorów. W pogodne wieczory sobotnie członkowie P. T. P. A. korzystali z pokazów nieba w Obserwatorjum Astronomicznem U. J. K. Oddział Poznański.
Oddział liczył w końcu 1935 r. 18 członków rzeczywistych i 13 uczestników Koła Młodzieży. Prezesem Oddziału w r. 1935 był prof. J. Witkowski. Na posiedzeniach wygłoszono następujące referaty: prof. A. Denizot - o obrocie Ziemi, płynne powietrze; dr. Kotceki - promienie kosmiczne; p. W. Mańkawski - o świetle zodjakalnem, o leonidach; dr. J. Pagaczewski - współczesne obserwatorja astronomiczne. Zarząd, dążąc do dostarczenia członkom jak najprędszych i jak najdokładniejszych informacyj postanowił wydawać przy każdej okazji odpowiedni cyrkularz, który przybrał formę komunikatów, drukowanych na pocztówce. Z końcem roku ubiegłego została wydana ruchoma mapka nieba przy bezinteresownym udziale inż. Tukatscha, dr. Pagaczewskiego i p. Juszczaka.
Oddział Warszawski.
Oddział liczył w końcu 1935 r. 111 członków. Prezesem oddziału w 1935 r. był inż. Z. Chełmoński . Na posiedzeniach wygłoszono następujące referaty i odczyty: mgr. P. Demiańczuk - dowód twierdzenia Clairaut na podstawie teorji prawdopodobieństwa; dr. J. Gadomski - Nowa gwiazda w konstelacji Herkulesa, kronika astronomiczna (3-krotnie); prof. F. Kępiński - wyznaczenie czasu, szerokości i azymutu z obserwacyj przejść par gwiazd przez prostopadłe do siebie wertykały, o pracach prof. Graffa na Mailorce i o warunkach prac astronomicznych tamże; dr. M. Kowalczewski - pokaz przeźroczy Obserwatorjum Yerkesa;. dr. M. Łobanow - gwiazdy Nowe, ciężki wodór; mgr. W. Opalski - kronika astronomiczna.
Oddział opuścił dotychczas zajmowany lokal przy ul. Chmielnej 88, przenosząc się do Obserwatorjum Astronomicznego U. J. P.